ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

សបភី សុធី ត្រេឌីង ឯ.ក

 

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៧៥E០E១, ផ្លូវ ៥, ភូមិសាមគ្គី, សង្កាត់ឫស្សីកែវ, ខណ្ឌឫស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ

 

លេខទូរស័ព្ទ /ទូរសារ : ០២៣៦ ៩៩៩ ២២២

 

វេបសាយ : www.shophysothytrading.com